Mgr. Ludmila Pelikánová

podpora výuky ZŠ Chrast

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK

PLÁN UČIVA NA ŠKOLNÍ ROK

 V OBLASTI GRAMATIKY SE ŽÁK NAUČÍ:

- přítomný čas prostý

- přítomný čas průběhový

- minulý čas

- vazba "going to"

- počitatelná a nepočitatelná podstat.jm.

- členy

- stupňování přídav.jmen

- příslovce

- jazykové prostředky: "ago", like + ing, going to, will, aj.

UČIVO JE TEMATICKY ZAMĚŘENÉ NA:

-země a kontinenty, kultura, zábava, filmy, životní události, rodina - rodokmen, volný čas a aktivity, školní předměty a technologie 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pro větší objektivitu výsledné známky děti získají během roku spíše větší počet známek z Aj - minimálně 13/ pololetí. Vzhledem k tomu, že zkoušení je různé povahy a důležitosti (např. test z 10 slovíček není rovnocenný souhrnnému testu za pololetí, který testuje komplexní znalost jazyka za delší období), přizpůsobili jsme známkám váhu (čím větší váha, tím důležitější známka):

test ze slovíček - váha 1

průběžný test z gramatiky (překlady/ doplňování vět) - váha 3 nebo 4

ústí zkoušení/projev - váha 3

projekt - váha 3

čtvrtletní a pololetní písemná práce - váha 5

Pokud se dětem test nezdaří, mají možnost získat další známku z opravného testu/ zkoušení. Drobné opravené testy (např. test ze slovíček) si žáci budou vlepovat do sešitu nebo uchovávat u sebe (v portfoliu). Důležitější testy (překlady/doplňování vět) a souhrnné písemné práce naleznete u p. učitelky. Rodiče tedy mají možnost získat detailnější představu o průběhu vzdělávání vlastních dětí.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)

Průběh vzdělávání žáka je přizpůsoben jeho individuálním potřebám doložených ve zprávě z PPP (pedagogicko - psychologické poradny). Učitel volí takové metody výuky, aby žák se SVP mohl úspěšně dosáhnout požadovaných cílů. Žáci se SVP jsou hodnoceni s ohledem na jejich individuální zvláštnosti uvedené ve zprávě z PPP a v souladu s pokyny pro hodnocení uvedené MŠMT.

POŽADAVKY NA ŽÁKA

Žák je povinen přepisovat si průběžně slovíčka k lekcím do sešitů tomu určeným. Obzvláště potom žáci se SVP a IVP, kteří obvykle potřebují věnovat více úsilí grafomotorice a grafické podobě jazyka.

KONZULTACE

Konzultace pro rodiče je možná po předchozí domluvě. Děti mohou docházet obvykle:

úterý - od 14.45

středa - od 13.30

čtvrtek - od 13.15

 V jiné dny pouze po domluvě. 

KONTAKT: so.lid@post.cz